تبلیغات
شیمیست ایرانی
این صفحه را به اشتراک بگذارید


نکات ایمنی و هشدارهای روی بسته بندی مواد شیمیایی

احتیاط های ایمنی هشدارهایS:


S 1
در محل امن ( قفل دار ) نگه داری شود.

S 2
دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

S 3
در جای خنک نگه داری شود.

S 4
دور از محل زندگی نگه داری شود.S 5 
در مایعی که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داری شود.

S 6
در گاز بی اثری که توسط کارخانه سازنده توصیه شده نگه داری شود.                                                                                                                 

S 7
در ظرف کاملا در بسته نگه داری شود.

S 8
ظرف در جای خشک نگه داری شود.

S 9
ظرف در محلی با تهویه کاملا مناسب نگه داری شود.

S 10
محتویات، مرطوب نگه داری شود.

S 11
از نفوذ هوا جلوگیری شود.

S 12
در ظرف به شکلی بسته شود که مانع خروج گاز نشود.

S 13
دور از مواد غذایی، نوشابه ها و خوراک دام نگه داری شود.

S 14
دور از مواد ناسازگاری که کارخانه سازنده اعلام کرده نگه داری شود.

S 15
دور از حرارت نگه داری شود.

S 16
دور از منابع تولید جرقه نگه داری شود – سیگار نکشید.

S 17
دور از مواد قابل احتراق نگه داری شود.

S 18
در ظرف با احتیاط باز شده و با احتیاط حمل شود.

S 20
در هنگام کار از خوردن و آشامیدن خودداری شود.

S 21
در هنگام کار سیگار نکشید.

S 22
از استنشاق غبار این ماده خودداری شود.

S 23
از استنشاق گاز، دود، بخار و ذرات معلق خودداری شود. ( توصیه اکید کارخانه سازنده )

S 24
از تماس با پوست خودداری شود.

S 25
از تماس با چشم ها خودداری شود.

S 26
در صورت تماس با چشم ها، آن ها را به دقت با آب شست و شو داده و به پزشک مراجعه شود.

  s27

فورا لباس های آلوده و مرطوب تعویض شود.

S 28
در صورت تماس با پوست با مقدار زیادی از مایع توصیه شده توسط کارخانه سازنده شست و شو داده شود.

S 29
از ریختن این ماده در فاضلاب خودداری شود.

S 30
هرگز آب به این ماده اضافه نشود.

S 31
دور از مواد قابل انفجار نگه داری شود.

S 33
نکات ایمنی در مورد مواد و اجسام دارای الکتریسیته ساکن رعایت شود.

S 34
از ایجاد اصطکاک و وارد آوردن ضربه خودداری شود.

S 35
مواد زائد و ظروف آلوده باید به روش مطمئنی دفع شود.

S 36
در ضمن کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود.

S 37
از دستکش های محافظ مناسب استفاده شود.

S 38
چنانچه تهویه مناسب وجود ندارد از ماسک تنفسی استفاده شود.

S 39
از ماسک دارای عینک استفاده شود.

S 40
کف محل کار و اشیاء آلوده با موادی که کارخانه سازنده توصیه کرده تمیز شود.

S 41
در صورت بروز انفجار یا آتش سوزی از استنشاق گازها خودداری شود.

S 42
در هنگام اسپری کردن یا دود دادن از ماسک تنفسی مناسب ( توصیه شده توسط سازنده ) استفاده شود.

S 43
برای خاموش کردن آتش از مواد توصیه شده توسط سازنده استفاده شود.

S 44
در صورت احساس ناراحتی با پزشک مشورت کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید ).

S 45
در صورت بروز هرگونه حادثه یا احساس ناراحتی فورا پزشک را مطلع کنید ( در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهید ).

S 46
در صورت خوردن فورا به پزشک مراجعه شود.

S 47
در دمای تعیین شده نگه داری شود.

S 50a
هرگز با اسید مخلوط نشود.

S 50b
هرگز با مواد غذایی مخلوط نشود.

S 50c
با اسیدهای قوی، مواد اولیه پایه و نمک ها مخلوط نشود.

S 51
در محیط هایی که تهویه مناسب دارند استفاده شود.

S 62
در صورت خوردن از برگرداندن ان خودداری کنید ( فورا به پزشک مراجعه کنید).

S 1/2
در محل امن ( قفل دار ) و دور از دسترس اطفال نگه داری شود.

S 3/7/9
در ظرف محکم بسته شده و در جای خنک با تهویه مناسب نگه داری شود.

S 3/9
ظرف را در جای خنک و دارای تهویه مناسب نگه دارید.

S 7/9
در ظرف محکم بسته شده و در جای خنک با تهویه مناسب نگه داری شود.

S7/8
ظرف را خشک و با درب محکم بسته و در جای با تهویه مناسب نگه داری کنید.

S 20/21
در هنگام کار از خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن خودداری کنید.

S 24/25
از تماس با چشم ها و پوست خودداری شود.

S 36/37
در ضمن کار از لباس و دستکش های محافظ مناسب استفاده کنید.

S 36/39
در ضمن کار از لباس و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.

S 37/39
در ضمن کار از دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.

S 36/37/39
در ضمن کار از لباس، دستکش ها و ماسک عینک دار محافظ مناسب استفاده کنید.
احتیاط های ایمنی هشدارهای R
R 1
در حالت خشک قابل انفجار است.

R 2
قابلیت انفجار در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاک، تماس با آتش یا دیگر مابع جرقه زا.

R 3
در اثر وارد آمدن ضربه، اصطکاک، تماس با آتش یا دیگر منابع جرقه زا به سهولت قابل انفجار است.

R 4
ترکیب های فلزی بسیار حساس و قابل انفجار تشکیل می دهد.

R 5
در صورت حرارت دیدن قابل انفجار است.

R 6
در حضور یا عدم حضور هوا قابل انفجار است.

R 7
احتمال بروز آتش سوزی وجود دارد.

R 8
در صورت تماس با مواد قابل اشتعال خطر بروز آتش سوزی وجود دارد.

R 9
در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال خطر بروز انفجار وجود دارد.

R 10
قابل اشتعال است.

R 11
به سهولت قابل اشتعال است.

R 12
شدیدا قابل اشتعال است.

R 13
گاز مایع شده ی شدیدا قابل اشتعال.

R 14
به شدت با آب واکنش می دهد.

R 15
با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 16
در صورت مخلوط کردن با مواد قابل احتراق، انفجاری است.

R 17
در مجاورت با هوا خود به خود قابل اشتععال است.

R 18
در هنگام استفاده، احتمال تشکیل مخلوط های هوا، بخار آتش زا و قابل انفجار وجود دارد.

R 19
ممکن است پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل دهد.

R 20
در صورت استنشاق برای سلامتی زیان آور است.

R 21
در صورت تماس با پوست، به پوست آسیب می رساند.

R 22
در صورت خوردن، آسیب ایجاد می کند.

R 23
در صورت استنشاق، مسمومیت ایجاد می کند.

R 24
در صورت تماس با پوست، مسمومیت ایجاد می کند.

R 25
در صورت خوردن، مسمومیت ایجاد می کند.

R 26
استنشاق آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 27
در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 28
در صورت خوردن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 29
در تماس با آب گازهای سمی تشکیل می دهد.

R 30
هنگام استفاده ممکن است شدیدا قابل اشتعال شود.

R 31
در صورت تماس با اسیدها گازهای سمی ایجاد می کند.

R 32
در صورت تماس با اسیدها گازهای شدیدا سمی ایجاد می کند.

R 33
خطر بروز اثرات انباشتگی وجود دارد.

R 34
سوختگی های خورنده ایجاد می ککند.

R 35
سوختگی های خورنده ی شدید ایجاد می کند.

R 36
چشم ها را تحریک می کند.

R 37
اندام های تنفسی را تحریک می کند.

R 38
پوست را تحریک می کند.

R 39
خطر جدی بروز صدمات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R 40
احتمال بروز صدمات غیر قابل برگشت وجود دارد.

R 42
در صورت استنشاق احتمال بروز حساسیت وجود دارد.

R 43
در صورت تماس با پوست احتمال بروز حساسیت وجود دارد.

R 45
امکان ایجاد سرطان دارد.

R 46
امکان صدمه زدن به سیستم ژنتیک را دارد.

R 49
در صورت تنفس امکان ایجاد سرطان دارد.

R 50
برای موجودات آبزی زیان آور است.

R 54
برای گیاهان زیان آور است.

R 55
برای جانوران زیان آور است.

R 57
برای حشرات زیان آور است.

R 59
برای لایه اوزون خطرناک است.

R 60
برای مزارع حاصل خیز زیان آور است.

R 61
برای کودکان زیان آور است.

R 14/15
به شدت با آب واکنش داده و گازهای قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 15/29
با آب واکنش داده و گازهای سمی و قابل اشتعال تشکیل می دهد.

R 20/21
در صورت تماس با پوست و استنشاق به سلامتی آسیب می رساند.

R21/22
در صورت تماس با پوست یا در صورت خوردن آن، به سلامتی آسیب می رساند.

R 20/22
در صورت استنشاق و خوردن به سلامتی آسیب می رساند.

R 20/21/22
در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست به سلامتی آسیب می رساند.

R 23/24
در صورت استنشاق و تماس با پوست مسمومیت ایجاد می کند.

R 24/25
در صورت تماس با پوست یا خوردن آن مسمومیت ایجاد می کند.

R 23/25
در صورت استنشاق و خوردن مسمومیت ایجاد می کند.

R 23/24/25
در صورت استنشاق و خوردن و تماس با پوست مسمومیت ایجد می کند.

R 26/27
در صورت استنشاق و در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 27/28
در صورت تماس با پوست و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 26/28
در صورت استنشاق و خوردن آن مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 26/27/28
در صورت استنشاق و خوردن و در صورت تماس با پوست مسمومیت شدید ایجاد می کند.

R 36/37
چشم ها و اندام های تنفسی را تحریک می کند.

R 37/38
اندام های تنفسی و پوست را تحریک می کند.

R 36/38
چشم ها و پوست را تحریک می کند.

R 36/37/38
چشم ها، اندام های تنفسی و پوست را تحریک می کند.

R 42/43
در صورت استنشاق و تماس با پوست، احتمال بروز حساسیت وجود دارد.
منبع: پوستر آموزشی شرکت قطران شیمی

نظرات شما () نویسنده: admin . 25 مهر 91 - 05:38 ب.ظ

آخرین مطالب

» شیمیست ایرانی پایگاهی جامع برای شیمیست های ایرانی ( 20 آبان 96 )
» لاک ناخن ( 19 تیر 96 )
» فهرستی از 20 حلال مختلف و کاربرد و اثرات آن ( 19 تیر 96 )
» صنعت رنگ سازی ( 19 تیر 96 )
» پوششی برای زیبایی و حفاظت ( 19 تیر 96 )
» رزین چیست؟ ( 19 تیر 96 )
» کامپوزیت های تقویت شده ( 7 شهریور 92 )
» به چالش کشیدن قوانین فیزیک ( 30 تیر 92 )
» سنتز ترکیبات آلی از جان شاپلی+دانلود ( 19 اسفند 91 )
» دانلود کتاب طیف سنجی مدرن هولاس ( 19 اسفند 91 )
» سلنیوم در غذا و نقش آن در سلامتی +دانلود کتاب ( 19 اسفند 91 )
» ترکیبات جدید ضد قارچ ( 18 اسفند 91 )
» نانو بلور سریم اکسید ( 18 اسفند 91 )
» دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تجزیه ( 18 اسفند 91 )
» دانلود کتاب جدول تناوبی ( 15 اسفند 91 )
» کارکرد و اهمیت پیل سوختی+دانلود ( 15 اسفند 91 )
» دانلود کتاب مکانیسم و تئوری در شیمی آلی و آزمایشگاه شیمی آلی 2 ( 12 اسفند 91 )
» تعیین ثابت تعادل واکنش استری شدن ( 11 اسفند 91 )
» هتروپلی اسیدها ( 11 اسفند 91 )
» آشنایی با ویتامین c و D2 ( 7 اسفند 91 )
» نکاتی چند در مورد تجزیه عنصری ( 4 اسفند 91 )
» اطلاعاتی در مورد گرانول ( 1 اسفند 91 )
» محلول های نانو ( 25 بهمن 91 )
» نانوتکنولوژی و ارزیابی ریسک ( 25 بهمن 91 )
» اکسیداسیون الکلها ( 25 بهمن 91 )
» تکنیکهای نوین آنالیز مواد: جداسازی صابونی ( 25 بهمن 91 )
» کاربرد نانوکامپوزیت‌ها در صنایع بسته‌بندی و مواد غذایی ( 16 بهمن 91 )
» ساخت نانوحسگر گاز آمونیاک با بهره‌گیری از پلی پیرول ( 16 بهمن 91 )
» برتری نانوغشاءهای کربنی برای جداسازی مولکول‌ها ( 16 بهمن 91 )
» استفاده از حفره‌های موجود در گرافن برای جداسازی ( 16 بهمن 91 )
 

مدیریت سایت

لینکستان

نظرسنجی

به نظر شما سطح علمی سایت نیازهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی را برطرف می کند؟ADS

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما